KYRKAN MED INSIKT OCH UTSIKT MITT I VISBY

Östergarns kapell


Det är något säreget med Gotland. Detta gäller faktiskt också för Gotland ur ett metodistiskt perspektiv. Det finns tre geografiska områden i Sverige där metodismen började växa fram på 1860- talet. Det var Stockholm, Göteborg och Gotland.

För Gotlands del började det vad vi vet i Buttle.

År 1802 föddes i denna socken ett barn som fick namnet Jöns Lindelius. Han blev sjöman. På de svensk-amerikanska metodisternas sjömans-missionen i New Yorks hamn, på Bethelskeppet John Wesly blev han omvänd till Kristus.

Efter återkomsten till sin barndomsö fyrtiosju år gammal inledde han en missionsverksamhet på ön. Flera gotländska sjömän, förmodligen några från Östergarn, återvände hem efter andligt omvälvande upplevelser på Bethelskeppet John Wesley. Redan 1865 sände Metodistkyrkan sin första pastor till Gotland nämligen Adolf Cederholm. I en historik över Metodismen i Sverige tryckt under sent 1800-tal kan läsas:


På Gotland utbredde sig Metodismen under denna tid såsom aldrig hvarken förr eller senare.

Wisby var centralpunkten, men predikanter voro stationerade äfven på Östergarn och i Buttle eller Sjonhem.


Församlingen på Östergarn bildades 1872 och samma år uppfördes detta kapell som vi idag tar avsked av. Efter kyrkan i Visby är detta den första kyrkobyggnad som uppfördes av metodister på Gotland och den är också en av öns äldsta frikyrkor. Ambitionen och medvetenheten hos församlingen visar sig på flera sätt. Man antog i de nybildade metodistförsamlingarna runt om i landet namn med djup biblisk förankring på både församling och kyrkobyggnad. Kapellet i Släp på västkusten fick namnet Obed-Edom. Enligt gamla testamentet var förbundsarken under i tid placerad i den starkt gudsförankrade mannen  Obed-Edoms hus. Kapellet i Buttle fick namnet Carmel. Vi tänker på berget Carmel vilket helt säkert är rätt. På hebreiska betyder Carmel Guds fruktträdgård eller Guds vingård. Församlingen här på Östergarnslandets höjder bestämde sig för namnet Moria, så vi befinner oss idag i Moriakapellet. Vad står då namnet Moria för? Det var på Moria berg som kung Salomo lät uppföra ett Guds hus, templet i Jerusa-lem. Församlingen på Östergarn stod alltså i en klar förbindelse och släktskap med Jerusalems heligaste plats.  Detta var inte direkt en modest ambitions-nivå.För de pastorer och evangeliserande sjömän som återkom till Sverige efter stora andliga upplevelser i USA var det en självklarhet att de i sitt  metodistiska evangelisationsarbete representerade en världsvid kyrka. Man kom med rak rygg.


År 1870 fanns två metodistkyrkor i Sverige och det var i Karlskrona och Karlshamn. Fem  år senare inrapporterades 28 kyrkobyggnader och här ingick kyrkan i Visby och Moria kapell på Östergarn så detta kapell tillhör verkligen pionjärerna.

Kyrkan i Karlskrona  som byggdes 1869 är intres-sant. Det var gott om pöbelupplopp kring de första metodisterna i örlogsstaden och därför uppfördes kyrkan av säkerhetsskäl  till det yttre som ett vanligt trähus i den lokala traditionen. Själva kyrkorummet var däremot i högsta grad kyrkligt enligt den meto-distiska traditionen. Där finns i fonden ett liturgiskt centrum med altarrund, altare och bakom altaret en predikstol . På fondväggen finns en altartavla med ett målat kors med svepning och törnekrona och den förpliktigande texten Helighet Herranom.  Redan i detta första metodistiska kyrkorum i Sverige var grundkonceptet för utformningen av ett kyrkorum inom vårt samfund fastlagt med en klart kyrklig prägel. Man kan säga att kyrkorummet i Karlskrona utformades enkelt men värdigt.


Både kyrkan i Visby och Moria kapell kom att följa detta metodistiska grundkoncept. Vårdklockans kyrka ritades av en av landets mer namnkunniga arkitekter och fick i sin exteriör och med sitt exeptionella läge en klart kyrklig prägel.


Kapellet här på tempelberget på Östergarn förmedlar samma sparsmakade värdighet. Namnet Moria förpliktigade. Det finns en god gotländsk tradition med strama kalkstenshus och den byggde pionjärerna vidare på. Kapellets entréfasad har en närmast andlig resning.  Kyrkorummet är av karak-teristisk metodistisk form. Det finns en nästan monumental resning i  dess höjd. Det liturgiska centrat med altarrund, altare och predikstol följer helt mönstret från Karlskrona.


En del moderniseringar har skett under årens gång. Altartavlan är exempelvis, trots sin ålderdomliga karaktär tämligen ny.


Moria kapell är en betydande gotländsk kulturbygg-nad både ur en arkitektonisk och en andlig synvlkel.


Moria kapell är dessutom ett metodistiskt världsarv. För ett stort antal år sedan antecknades kapellet på Östergarn på en lista över den internationella meto-distkyrkans allra viktigaste minnesmärken.


Göran Alms tal till avslutningshögtiden i Östergarns kapell den 24 september 2017